دپارتمان هوانوردی

دپارتمان هوانوردی

در بین شیوه های مختلف حمل و نقل ، صنعت هوانوردی دارای بالا ترین ضریب تکاثری در ایران است و به ازاء هر ریال هزینه در صنعت هوایی ، 2.2 ریال درآمد کسب می شود . حمل و نقل هوایی با کارکرد جابه جایی و بازرگانان و صنعت گران و کالا های گرانبها سبب رونق و توسعه بخش های صنعتی و خدماتی اقتصاد کشور می شود .,
وجه تمایز صنعت هوایی از حیث سرمایه گذاری نسبت به سایر صنایع ، سطح تکنولوژی و سرمایه فیزیکی زیاد در بخش های زیر ساخت و ناوگان است و تاکنون بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری در صنعت هوایی از منابع عمومی کشور تأمین شده است ولی چالش کمبود منابع مالی دولت و توسعه زیر ساخت و ناوگان هوایی کشور را با دشواری مواجه کرده است .,
جهت پاسخگویی به چالش‌های اشاره‌شده در بالا آکادمی مولوی، دپارتمان هوانوردی را باهدف آموزش شیوه‌های تأمین مالی ، بازاریابی و مدیریت نوین و مشاوره جهت تأمین منابع مالی از بازارهای داخلی و خارجی ایجاد کرده است