مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد

 در رابطه با  وظایف و اختیارات مرکز خدمات سرمایه گذاری 
سازمان دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد :
1- انجام امور مربوط بجلب و حمایت سرمایه های خارجی و تعیین حداکثر مشارکت خارجی در رشته های مختلف سرمایه گذاری درایران .
2- انجام امور مربوط به سرمایه گذرایهای ایران در خارج و خرید و فروش و تبدیل اوراق بهادار و عقد قراردادهای لازم .
3- انجام امور مربوط به کمکهای اقتصادی و اعطاء وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین المللی .
4- انجام امور مربوط به اخذ وام و اعتبار از خارج .
5- وصول اقساط اصل وامها و اعتبارات و بهره و کارمزد و سایر وجوه مربوط به وامها و اعتبارات پرداخت شده به دولتها و موسسات خارجی و بین المللی .
6- بازپرداخت اصل وامها و اعتبارات و پرداخت بهره و کارمزد و سایر هزینه های مربوط به وامها و اعتبارات دریافتی دولت از خارج .
7- تنظیم و مراقبت در اجرای برنامه کمکهای فنی ایران به خارج با همکاری سازمانهای مربوط.
8- مشارکت و همکاری با موسسات مالی بین المللی در مورد اعطاء وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی .
9- مراقبت در حسن اجرای قراردادهای منعقد مربوط به اعطاء وام واعتبار و کمکهای اقتصادی و فنی و سرمایه گذاری .
10- مراقبت در حسن اجرای قراردادهای منعقد مربوط به اخذ وام و اعتبار از خارج از طرف دولت.
11- اتخاذ تدابیر لازم و اقدام به هرگونه اموری که برای حسن انجام وظایف قانونی سازمان ضرورت دارد .
12- سازمان میتواند با تصویب شورای عالی تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات خود را بالاخص در زمینه های اجرائی به دستگاههای ذیصلاح تفویض نماید که بنمایندگی از طرف سازمان اقدام نمایند 

 آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد کارگاهی تحت عنوان تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی برگزار کرد

بیشتر از این سمینار بخوانید:
برگزاری کارگاه تامین مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی در استان یزد

دکتر پیمان مولوی در روز یکشنبه 11 دی ماه سال جاری برای فعالان اقتصادی، مدیران بنگاه ها و اعضای اتاق یزد در راستای توجه اتاق به موضوع تقویت دانش و ...