اخبار

سخترانی پیمان مولوی در کنگره نفت و نیرو

سخترانی پیمان مولوی در کنگره نفت و نیرو
1401/12/10

  سخترانی پیمان مولوی در کنگره نفت و نیرو
 
موضوع : آزادی اقتصادی ایران و آینده بخش خصوصیفایل ها