اخبار

گزارش روند سرمايه گذاري خارجي مستقيم انكتاد

گزارش روند سرمايه گذاري خارجي مستقيم انكتاد
1400/05/03

 بر هر ايراني فعال اقتصادي واجب است كه گزارش روند سرمايه گذاري خارجي مستقيم انكتاد را مطالعه كنند! اعداد گواه هنر جذب سرمايه است!
منابع بزرگ جهاني، اعداد عظيم و فرصتهاي بيشمار براي ايران و ايراني….
اميدوارم روزي با كاهش ريسك ايران شاهد بهبود اوضاع سرمايه گذاري خارجي باشيم!
سرمايه گذاري مستقيم خارجي فقط پول نيست و ابعاد زيادي دارد، كسي هم شك دارد مي تراند از چيني ها، هنگ كنگي ها و كانادايي ها و … بپرسد.

متن كامل گزارش را میتوانید از قسمت پایین دانلود نمائیدفایل ها