همایش ها

سخنرانی ماهیانه انجمن اقتصاددانان ایران

سخنرانی ماهیانه انجمن اقتصاددانان ایران
1398/05/31

 امروز انجمن اقتصاددانان ايران ميزبان دكتر سجاد برخورداري عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران بود و موضوع سخنراني نيز اصلاحات بخش انرژي كشور بود ، ايشان در اين جلسه به عدم كارايي در بخش انرژي تحت مديريت دولتي اشاره كردند و قيمت گذاري مبتني بر بازار را اولويت اصلي و راهگشا دانستند
در سخنراني امروز دكتر سجاد برخورداري داده هاي جالبي در خصوص مصرف انرژي در ايران ارايه شد. دولتي بودن عرضه و قيمت گذاري و عدم كارايي بخش انرژي موجب ناكارامدي در اين بخش گرديده است.                    

همچنين از تمامي علاقمندان به حوزه اقتصاد انرژي دعوت ميشود در صورت تمايل به كمسيون اقتصاد انرژي انجمن اقتصاددانان ايران بپيوندند